Onko teksti ymmärrettävää?

Nykyaikaisen kielenhuollon tavoite on kommunikatiivinen. Sillä tarkoitetaan sanoman siirtymistä mahdollisimman selkeänä lähettäjältä vastaanottajalle. Toisin sanoen tekstin tulisi olla mahdollisimman ymmärrettävää, jotta vastaanottajan olisi helpompi käsittää sen sisältämä viesti. Tekstin ymmärtäminen ei ole vain tekstin laadusta johtuvaa, vaan lukijan oma kokemus- ja ajatusmaailma vaikuttavat siihen, ymmärtääkö hän tekstin vai ei. Lukija tulkitseekin tekstiä yleensä muiden tuntemiensa tekstien pohjalta ja pohtii tiedostamattaankin tekstin suhdetta tekstilajiin, tavoitteeseen, aiheeseen sekä julkaisukanavaan.Tekstin ymmärrettävyyttä voidaan helpottaa muun muassa täsmentämällä tekstin tavoitetta, erottamalla pää- ja sivuasiat toisistaan, selvittämällä asioiden väliset suhteet sekä siirtämällä tekstin käsitteet vastaanottajan maailmaan. Näitä asioita ilmentävät tekstissä virke- ja lauserakenteen ymmärrettävyys, tekstin sidosteisuus ja havainnollisuus sekä oikeakielisyys. Myös tekstin sävyllä on vaikutuksensa.

Lause- ja virkerakenteen vaikutus

Erityisesti pitkästä virkkeestä pääasian erottaminen saattaa olla vaikeaa, toisaalta päälause yksin ei välttämättä kerro asioiden välisistä suhteista. Lukijan tulkinta voi pitkissä lauseissa vaikeutua, koska silloin toisiinsa liittyvät sanat ovat usein liian kaukana toisistaan. Kieltä pidetään yleensä tehokkaana, jos lause- ja virkerakenteet ovat selkeitä, lyhyitä ja havainnollisia, mutta myös liika tiivistäminen voi haitata tekstin ymmärrettävyyttä. Myös monimutkaiset lauserakenteet kuten runsas lauseenvastikkeiden ja substantiivien käyttö sekä pitkät määriteketjut saattavat vaikeuttaa tekstien ymmärretyksi tulemista.

Abstraktia on vaikea ymmärtää

Yleensä kieltä pidetään ymmärrettävämpänä ja havainnollisempana, mikäli se on konkreettista. Abstrakti kieli on usein epähavainnollista ja siksi myös vaikeaa ymmärtää. Abstrakteja ilmaisuja ovat useimmiten termit, lyhenteet, tuntemattomat tuotenimet, uudet yhdyssanat, passiivimuotoiset verbit, abstraktit verbit sekä usein myös tilastokieli. Esimerkit, onnistuneet kielikuvat ja kuvat voivat puolestaan lisätä havainnollisuutta.