Minkälaisia lauseita on suomen kielessä?

Peruslausetyyppejä katsotaan suomen kielessä olevan kuusi. Kaikki tällaiset jaot ovat aina häilyviä, ja lisäksi on paljon sellaisia lauseita, jotka eivät mahdu näihin luokkiin. Tämä jako perustuu Lyonsin kielitypologisesta näkökulmasta tehtyyn jakoon.

Lauseet jakaantuvat transitiivisiin ja intransitiivisiin sen mukaan, saako predikaatti niissä objektin.

Intransitiivilausekoostuu vain subjektista ja predikaatista, esimerkiksi Tyttö juoksee. On myös sellaisia intransitiivilauseita, jotka tuntuvat vajailta ilman lisäjäseniä. Jos sanotaan: Suomi sijaitsee , lause ei ole täydellinen, sillä sijaita -verbi vaatii paikkaa ilmaisevan lauseenjäsenen, esimerkiksi Suomi sijaitsee Euroopassa. Tällöin on kyseessä lokaalinen lause, eli ollakseen täydellinen lauseessa on oltava paikkaa ilmaiseva elementti.

Transitiivilause tarkoittaa tyypillisesti lausetta, joka koostuu subjektista, predikaatista ja objektista, esimerkiksi Tyttö juo maitoa. Vaikka transitiivilauseen ja intransitiivilauseen ero tuntuu selvältä, on joukko sellaisia verbejä, jotka voivat esiintyä ilman objektia, kuten seuraava: Lapset leikkivät vrt. Lapset leikkivät kotia.

Predikatiivilauseellatarkoitetaan, että jostakin asiasta kerrotaan ominaisuus. Predikatiivilauseet voidaan jakaa kahtia. Ekvatiivilauseessa kopula, eli semanttisesti tyhjä verbi (yleensä olla), yhdistää kaksi lauseketta, joiden välillä on identtisyyttä, esimerkiksi Tarja Halonen on Suomen presidentti. Kuvailevassa tailuonnehtivassa lauseessa substantiivista predikoidaan jokin ominaisuus: Mies on iso, Mies on jättiläinen. Ensimmäisessä esimerkissä ominaisuus kuvataan adjektiivilla, toisessa substantiivilla.

Tilalauseessakerrotaan jonkin asian tila. Seuraavat lauseet ovat tilalauseita: Sataa, On kylmä, On ilta. Tyypillistä tilalauseelle on se, että niiden verbit eivät vaadi subjektia, ja silti lauseet ovat kokonaisia. Verbeiksi käyvät tyypillisesti vain luonnon tilaan viittaavat verbit, kuten tuulla, sataa, myrskytä.

Eksistentiaalilause näyttää vähän samalta kuin tilalause, mutta siinä kyseessä on jonkin asian olemassaolo, kuten Pellolla on aittoja, Kaupungissa on taloja. Lisäksi eksistentiaalilauseet voivat kuvata jonkin asian muutosta tai jonkun asian olemassaolon lakkaamista, esimerkiksi Tsunamissa kuoli yli 100 000 ihmistä.

Possessiivinen lause on viimeinen peruslausetyypeistä. Se ilmaisee omistusta, esimerkiksi Auto on minun, Auto on sinulla, Heillä ei ole omaa kotia.

Näiden kuuden peruslausetyypin lisäksi suomessa on joukko marginaalisia lausetyyppejä. Näitä ovat mm. kokijalause : Minulla on nälkä, Sinua paleltaa, tuloslause : Kahvista tuli kitkerää ja kvanttorilause : Tyttöjä on monta, Kuolleita oli 12.