Mitä on antonymia?

Antonymialla viitataan vastakohtaisuuteen. Termi sijoittuu kielitieteessä semantiikan eli merkitysopin alaan. Tyypillisesti vastakohdilla tarkoitetaan binaarisia vastakohtia, eli kahden asian ei-yhteensopivuutta, esimerkiksi musta/valkoinen, nainen/mies, tulla/mennä. Kyseessä on maailman jäsentäminen niin, että asiat nähdään toisilleen vastakkaisina. Vastakohtasuhteita on erilaisia. Seuraavassa nämä on esitelty lyhyesti.

Lajivastakohdalla eli komplementaarisella vastakohtaisuudella tarkoitetaan juuri edellä viitattuun kaksinapaiseen järjestelmään, jolloin asiat ovat jompaakumpaa. Tämä on ehkä vastakohtaisuuden puhtain muoto. Esim. elävä/kuollut, nainen/mies, mahdollinen/mahdoton.

Astevastakohdilla viitataan polaariseen antonymiaan, eli jatkumoon, jossa vastakohtaisuus on liukuvaa. Tällaisia astevastakohtia ilmentäviä sanapareja ovat esimerkiksi lyhyt/pitkä, nopea/hidas. Tällöin molemmat termit ovat asteittaisia ja mahdollistavat vertailun: Ville on lyhyempi kuin Tommi, mutta Janne on pisin. Tällaista vertailua olisi mahdotonta tehdä esim. elävä/kuollut -vastakohdilla. Sanalla pitkä voidaan viitata vaikka pitkään mieheen. Näin syntyy myös jonkinlainen käsitys keskipitkästä miehestä, jota pidempi kyseinen mies on. On selvää, että esimerkiksi lähes kaksi metriä pitkää miestä kutsutaan pitkäksi. Toisaalta toisessa yhteydessä voimme kutsua jonkun tytön hiuksia pitkiksi, vaikka niiden pituus olisi vain 20 cm. Astevastakohdille on siis tyypillistä se, että tilanneyhteys ja puhuttavat asiat määräävät niiden luonteen, eli sen, onko ominaisuutta vähän vai paljon. Yleensä toinen näistä vastakohdista on positiivisempi kuin toinen. On esimerkiksi tapana sanoa Olen 170 cm pitkä , mutta ei Olen 170 cm lyhyt.

Kolmas kielen yleisistä vastakohtapareista on konverssi, eli merkityksen näkökulman vaihtuminen. On kyse samasta asiasta lauseessa Ville ostaa Maijalta levyn , kuin lauseessa Maija myy Villelle levyn. Konverssi on tyypillistä joillekin verbeille, kuten antaa/saada.

Usein arkikeskustelussa vastakohtina pidetään asioita, jotka tietyssä asiayhteydessä ovatkin vastakohtia, mutta eivät ole tätä ilman tiettyä aihepiiriä. Esimerkiksi maito ja kerma ovat vastakohtia, jos kysytään, kumpaa otat kahvin kanssa, vaikka muissa yhteyksissä ne ovat merkitykseltään hyvinkin lähekkäin. Tällaisia vastakohtia ovat myös vaikkapa sähkö ja öljy, jos on puheena talon lämmitysjärjestelmä tai koira ja kissa, jos kyseessä on lemmikkieläimet.