Mitä on arjen historia?

Arjen historia on monissa yhteyksissä määrittynyt naisten tai kodin historiaksi, koska historian suuria hetkiä ja merkkihenkilöitä korostava historianäkemys usein unohtaa arkielämän tai pitää sitä vähämerkityksisenä. Tällainen näkemys on kuitenkin kiinnittynyt oman aikansa historiaan: kodin ymmärtäminen vain naisten alueeksi ja yksityiselämän näkeminen irralliseksi ihmisen julkisesta minästä ovat modernin yhteiskunnan tuotteita.

Arkea ovat myös kodin ulkopuoliset toiminnot, kuten jokapäiväinen kulutus ja kaupunkielämä; joskus arkielämään luetaan jopa ravinnon tuotantotavat. Ihmisten elämään vaikuttavatkin hyvin paljon monet yhteiskunnan rakenteista kumpuavat asiat. Arkielämän historia voidaan ymmärtää mikrohistoriana, mutta myös laajempi, yleistyksiin pyrkivä näkökulma on mahdollinen.

Arjen historia onkin, kuten monet muut uudemmat historian alat, enemmänkin näkökulma kuin helposti määriteltävä tutkimuskohde. Arkielämän historian oma historia liittyy ns. uuteen sosiaalihistoriaan, jossa korostuvat suurten linjojen lisäksi yksityisiksi mielletyt asiat. Perhehistoriaan arkielämän historialla on yhteys siksi, että monet ihmiset ovat eläneet jokapäiväisen elämänsä nimenomaan perheessä. Mainittu mikrohistoria ja myös historiantutkimuksen ja perinnetieteiden yhteydet ovat tärkeitä arjen historiassa.