Mitä on mikrohistoria?

Mikrohistoria on historiantutkimuksessa viime vuosikymmeninä vaikuttanut suuntaus. Se tarkoittaa nimensä mukaisesti jonkin yhteiskunnan ja aikakauden tarkastelemista mikrotasolla, pienistä yksiköistä ja yksittäisistä henkilöistä käsin.

  1. Mikrohistoria ottaa tutkimuskohteekseen usein erikoisen tai poikkeuksellisen henkilön tai ihmisryhmän, joka ei ehkä päällisin puolin ole ollut erityisen merkittävä. Näin mikrohistoria enemmän tai vähemmän tietoisesti asettuu ns. suurmieshistoriaa vastaan. Puhutaan &8221;normaaleista poikkeuksista&8221;, joiden avulla voidaan tuoda esille ympäröivän yhteiskunnan arvoja ja normeja. Ei siis pyritä niinkään etsimään tyypillistä ihmistä tai yhteisöä, vaan hakeudutaan tietoisesti erilaisuuden pariin.
  2. Usein mikrohistorian yhteydessä on puhuttu &8221;narratiivin paluusta&8221; eli tarinoita sisältävän esitystavan palaamisesta historiantutkimukseen. Historiantutkimuksessa oli toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä vallalla tutkimustapa, jossa laajat aineistot ja tilastolliset anayysit olivat keskeisiä. Tällaisen &8221;makrohistorian&8221; kritiikkinäkin mikrohistorian voi nähdä. Mikrohistorian tarinallisuutta korostaa myös monien mikrohistorioitsijoiden pidättäytyminen laajemmista analyyseista ja vertailuista.