Mitä on perhehistoria?

Perhe on eri aikoina tarkoittanut hyvin erilaisia asioita ja ihmissuhteita. Ydinperhe on modernin yhteiskunnan perhemalli; varhaisempina aikoina on monesti ollut luontevampaa puhua kotitaloudesta. Tällöin perheeseen on voitu lukea myös samassa taloudessa asuvat muut sukulaiset ja myös palvelusväki, jotka ovat olleet perheen pään määräysvallan alaisia.

  1. Perhehistoria sijoitetaan helposti historiantutkimuksen marginaaliin, mutta perhe on monesti ollut yhteiskunnan keskeinen yksikkö. Ennen massatuotannon ja &8211;kulutuksen aikaa suurin osa ravinnosta ja muista hyödykkeistä tuotettiin kotitaloudessa itse. Perhe oli siis taloudellisesti merkittävä tekijä, ja kaikkien sen jäsenten oletettiin osallistuvan tavalla tai toisella perheen vaurauden kartuttamiseen. Väestöhistorian kannalta perhe on aina keskeinen tekijä, koska useimmissa yhteiskunnissa ihmisten oletetaan lisääntyvän jonkinlaisessa parisuhteessa.
Perhehistoriaa voidaan tutkia monesta eri lähtökohdasta. Joko keskitytään perhekäsitysten historiaan, johonkin perheeseen liittyvän ilmiön historiaan, tai pyritään mikrotasolla tutkimaan jonkin yksittäisen perheen tai perheiden ryhmän arkea menneisyydessä. Perhehistorian tutkimuksessa ovat mahdollisia sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset menetelmät.