Mikä on moraalinen agentti?

Moraalinen agentti on käsite, jota käytetään yleisesti erilaisissa etiikan teorioissa. Usein saatetaan puhua myös pelkästään agentista. Moraalinen agentti tarkoittaa toimijaa, jolla on kyky tehdä moraalisia valintoja. Moraalisen agentin oletetaan olevan vapaa toimimaan oman tahtonsa mukaan ja täten olevan myös vastuussa toiminnastaan.

Tehdessämme eettisiä valintoja jokapäiväisessä elämässämme olemme moraalisia agentteja, toimijoita, jotka voidaan laittaa vastuuseen valinnoistaan. Filosofiassa on yleisesti hyväksyttyä, että ihminen on moraalinen agentti, kulttuurista ja kasvu ympäristöstä huolimatta. Lasta tai vaikeasti vammaista ei voi välttämättä pitää moraalisena agenttina, koska he eivät välttämättä aina ymmärrä tekojensa seurauksia. Myöskään eläimet eivät ole moraalisia agentteja. Eläimet eivät ymmärrä hyvän ja pahan tai oikean ja väärän käsitteitä, kuten ihmiset. Tästä ei kuitenkaan voida johtaa, että eläimillä ei olisi minkäänlaisia oikeuksia tai, että niiden hyvinvoinnista ei tarvitse huolehtia. ihmisillä tai eläimillä jotka eivät ole moraalisia agentteja on silti oikeuksia ja he eivät ole moraalin ulkopuolella.

Nykyfilosofiassa käydään keskustelua mm. siitä voiko kollektiivi (joukko, kokonaisuus,yhteisö) olla moraalinen agentti tai moraalinen persoona. Tämä keskustelu liittyy esimerkiksi yritysten asemaan globalisoituvassa ympäristössä. Jos kollektiivin eli esimerkiksi yrityksen voidaan nähdä olevan moraalinen agentti, silloin yritys voi olla myös moraalisesti vastuussa teostaan. Yrityksen moraalisen vastuun voidaan kuitenkin nähdä lähtevän yrityksessä toimivista yksilöistä, jolloin kollektiivin vastuu palautetaan yksilön vastuuseen.