Mitä on ympäristöestetiikka?

Ympäristöestetiikka tutkii rakennetun ja luonnonympäristön erityispiirteitä aistihavaintokohteina. Ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus, kohtaaminen ja muuttuminen tämän suhteen vaikutuksesta ovat myös tarkastelun kohteina. Näiden lisäksi myös ympäristön arvottaminen, kunnioittaminen, eettiset sekä merkityksellisyyteen liittyvät kysymykset nousevat ympäristöestetiikassa esille. Ympäristöestetiikka paneutuu laajasti katsottuna kysymyksiin esteettisestä maailman kohtaamisesta ja arvottamisesta, jolloin kohteina eivät ole vain yksittäiset objektit vaan suuremmat kokonaisuudet kuten maisemat. ympäristöt ja ekosysteemit. Näin ollen tutkimuskenttä ulottuu pelkän taidemaailman ja taiteen esteettisen kohtaamisen yli.

Akateemisessa estetiikan tutkimuksessa ympäristöestetiikka on tulossa yhä suositummaksi perinteisen taiteeseen suuntautuvan estetiikan rinnalle. Ympäristöestetiikan tutkiminen tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen tieteen soveltamiseen, sillä sitä voi hyödyntää poikkitieteellisissä tarkoituksissa myös käytännön puolella: kaupunkisuunnittelu, rakentaminen, maisemasuojelu jne.

Arjen ympäristössä paikkoja ei määritellä pelkästään sijaintinsa tai olemuksensa perusteella, vaan ne määrittyvät kulttuurisesti. Ympäristön puitteissa joko voi tai ei voi toimia tietyllä tavalla, se asettaa vaatimuksen tiettyjen kollektiivisten tapojen noudattamiselle, ja paitsi että ympäristö on itse kulttuuristen arvojen ilmentymä, se myös ohjaa arvojen ja kokemusten muodostusta. Ympäristöön ja paikkaan liittyy siis fyysisten ja kartografisten ominaisuuksien lisäksi merkitys: ne merkitsevät aina jotakin jollekulle. Ympäristön merkitys voi syntyä joko konkreettisen visuaalisen muodon ja maiseman kautta tai myyttien ja mielikuvien muodostaman sosiaalisesti konstruoidun merkitystason kautta. Koska ympäristön merkitys perustuu subjektienvälisiin kokemuksiin, se on jatkuvan uudelleenarvioimisen kohteena.

Rakennetun ympäristön tutkiminen liittyy arkkitehtuuriin, kaupunkisuunnitteluun, infrastruktuuriin ja yhdyskuntasuunnitteluun. Toisinsanoen tutkimusala tarkastelee sitä, mikä liittyy ihmisen ympäristön miellyttävyyteen ja viihtyvyyteen sekä asumiseen liittyviin laadullisiin tekijöihin. Kaupunkiympäristöön liittyvissä kysymyksissä tarkastellaan myös kaupunkiluontoa, virkistysalueita ja esimerkiksi lähiöiden asuinalueilla olevien pihojen esteettistä laatua ja merkitystä.

Luonnonympäristöjen yhteydessä tutkitaan esimerkiksi luonnon alkuperäisyyttä, maiseman arvottamista, ja tunteita, joita tietynlaiset maisemat saavat aikaan. Mikä tekee esimerkiksi vuoristosta rauhoittavan ja mitä tunteita aava tai myrskyävä meri aiheuttaa. Mitkä ovat ominaisuuksia, joita mieluiten luonnossa aistimme ja mikä tekee niistä merkityksellisiä.