Mitä tarkoittaa pragmaattinen totuusteoria?

  1. Pragmaattisen totuusteorian mukaan jokin väite tai teoria on totta, jos se on käytännössä toimiva ja jos sen uskomisesta on hyötyä ihmisten elämälle. Pragmaattisen totuusteorian kehitteli ensimmäiseksi kuuluisa amerikkalainen pragmatisti C.S Pierce (1839-1914). Kuuluisimman määritelmän pragmaattiselle totuusteorialle on luonut William James (1811-1882), jonka mukaan jokin &8221;idea on totta, jos se on hyödyllinen ihmisille.&8221;
Pragmatistinen totuusteoria tarjoaa vaihtoehdon totuuden korrespondenssiteorialle, jonka mukaan jonkin asian totuus on sen vastaavuutta todellisuuden kanssa ja koherenssiteorialle, jonka mukaan jokin asia on totta, jos se on yhtäpitävä muiden totena pidettyjen lauseiden kanssa. Totuudella on pragmaattisessa teoriassa välineellinen rooli. Jonkin asian koetaan olevan totta, jos siitä on meille hyötyä. Totuutta ei nähdä sinällään itseisarvoisena, vaan totuus koetaan arvokkaaksi sen tarjoaman hyödyn kautta.

Ideat ja teoriat voidaan nähdä vain ihmisen tuotoksina, joiden avulla voimme parantaa elämäämme ja ympäristöämme. Pragmaattisen totuusteorian mukaan emme voi pitää mitään teoriaa totena ennen kuin sen toimivuus ja hyödyllisyys on testattu käytännössä.

Pragmaattinen totuusteoria saattaa tuntua aluksi varsin vieraalta, mutta sen ymmärtämistä helpottaa esimerkki Newtonin fysiikasta. Pragmaattisen totuusteorian mukaan totuuden voidaan siis ajatella olevan toimivuutta tai liittyvän käytännölliseen hyötyyn. Fysiikassa lujuuslaskelmat tehdään nykyäänkin vielä Newtonin fysiikan pohjalta. Newtonin fysiikka on kuitenkin nykypäivänä todistettu vääräksi. Newtonin kaavat ovat silti toimivia ja riittävän tarkkoja, jotta laskut voidaan suorittaa niitä käyttäen. Virheet ovat niin pieniä, että niistä ei ole käytännön haittaa. Niin kauan kuin Newtonin kaavat toimivat niiden voidaan, tämän teorian pohjalta, ajatella olevan tosia.

Pragmaattinen totuusteoria joutuu ongelmiin tarkemmassa tarkastelussa. Moni uskomus voi olla toimiva käytännössä, mutta se ei tee siitä välttämättä totta. Voimme esimerkiksi uskoa, että kuu on taivaalle heitetty juustopallura. Tämä uskomus voi myös olla toimiva siinä mielessä, että mainitessamme tästä uskomuksesta muille, meitä voidaan pitää hauskana ihmisenä ja sosiaalinen menestyksemme lisääntyy. Näin ollen uskomuksesta on meille hyötyä, mutta tämä ei tee siitä edes arkijärjellä ajateltuna totta.

Pragmaattista totuusteoriaa voidaan käyttää myös pelkästään totuuden kriteerinä, ei määritelmänä. Jos jokin teoria ei toimi käytännössä, se on todennäköisesti väärä ja, jos teoria toimii sen voidaan ajatella olevan viite siitä, että teoria on todennäköisesti tosi.