Mitä on filosofia?

Filosofia on sanana peräisin Kreikan kielen sanoista filia ja sofia. Filia merkitsee rakastamista tai ystävyyttä ja sofia viisautta. Filosofiassa on kysymys viisauden tavoittelusta tai viisauden rakastamisesta. Filosofia syntyi Antiikin Kreikassa (n. 600 - 400 eaa).

Filosofia on tutkimussuuntauksena hyvin laaja ja monisyinen. Koko länsimainen tiede on haarautunut filosofiasta omiksi oppialoikseen. Filosofinen tutkimus pyrkii selvittään esimerkiksi sellaisia kysymyksiä kuin:

1) Miten voimme saavuttaa varmaa tietoa?
2) Mitä tarkoitamme puhuessamme totuudesta?
3) Mistä todellisuus koostuu perimmiltään?
4) Onko olemassa erillistä ruumista ja sielua?
5) Mitä tarkoitamme puhuessamme hyvästä ja pahasta tai oikeasta ja väärästä?
6) Miten elää hyvä elämä ja toimia moraalisesti oikein?
7) Olemmeko vapaita elämässämme? Mitä on vapaus?
8) Mihin yhteiskuntamme perustuvat?
9) Mikä on kielen ja todellisuuden suhde?
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin filosofia pyrki antamaan vastauksen. Toisaalta voidaan todeta, että filosofia tutkii sitä pohjaa, jolle muut tieteet perustuvat. Filosofian käyttämät metodit ovat varsin monimuotoisia, mutta yhteisiä piirteitä voidaan ajatella olevan joitain, kuten käsitteiden tarkka käyttö, analyyttisyys, kriittisyys ja monitieteisyys.

Filosofian asemasta tieteenä kiistellään jatkuvasti nykypäivänäkin. Siinä mielessä filosofia voidaan nähdä tieteenä, että se on yliopistollinen oppiaine ja sitä opetetaan yliopistossa. Filosofia on tieteenä kuitenkin varsin poikkeava. Filosofian kriittisyys kohdistuu myös filosofian perusteisiin, kun taas esimerkiksi luonnontieteessä ei tiettyjä perusteita kyseenalaisteta. Näiden perusteiden kyseenalaistamattomuuden on nähty usein olevan edistyksen ehto. Filosofiasta on erittäin hankalaa puhua tiukassa mielessä edistyvänä tai kehittyvänä tieteenä. Tämä ei tarkoita sitä, että filosofiaa ei tutkittaisi aina suhteessa omaan historialliseen ajanjaksoonsa tai, että filosofia ei olisi vuorovaikutuksessa muiden tieteiden kanssa. Filosofia elää ja muuttuu ja pyrkii selittämään ja ymmärtämään maailmaa.

Filosofia jaetaan joskus teoreettisen ja käytännölliseen filosofiaan. Tämä erottelu on usein varsin keinotekoinen ja selkeitä rajoja on hankala esittää. Käytännöllinen filosofia tutkii muun muassa etiikkaa ja yhteiskuntaa ja teoreettinen filosofia ontologiaa ja tieto-oppia. Voidaan toisaalta sanoa, että käytännöllinen filosofia tutkii keinoja, joilla saavutamme tietyt päämäärät ja teoreettinen filosofia tutkii sitä millainen maailma on. Erottelua on kuitenkin hankala tehdä filosofisen tutkimuskentän pohjalta.