Mitä on kausaliteetti?

Syy-vaikutussuhde/ syy-seuraussuhde

Kun yksi asia (tapahtuma, olio, ominaisuus) aiheuttaa toisen, tai saa aikaan jonkin muutoksen toisessa, ovat nämä asiat ”kausaalisessa vuorovaikutussuhteessa”. Luonnontieteissä monia ilmiöitä kuvaillaan ja selitetään kausaalilakien avulla - ne kuvaavat lainomaista, aina samanlaisena toistuvaa yhteyttä kausaalisesti toisiinsa vaikuttavien ilmiöiden välillä. Tällöin on myös mahdollista kausaalisesti ennustaa systeemin aikakehitystä, kun alkutila on tunnettu.

Kausaliteetin olemassaolo ei välttämättä edellytä tilastollista lainomaisuutta tapahtumien välillä - esimerkiksi nopan heitossa noppaa heittävän käden heilautuksen ja nopan lopullisen asennon välillä vallitsee kausaalinen yhteys, mutta ei tilastollista yhteyttä. Kausaliteetti on yksi filosofian ja luonnontieteen historian merkittävimpiä käsitteitä - se mitä kausaatio on, tai miten kausaliteetti voitaisiin määritellä, ja mikä on kausaliteetin käsitteen looginen yhteys aikasuhteiden ja luonnonlain käsitteisiin ovat yhä avoimia filosofisia ongelmia.