Modernin oikeudenmukaisuusteorian kehittäjä

John Rawls (1921-2002) on kiistämättä yksi 1900-luvun puhutuimpia ja vaikutusvaltaisimpia filosofeja. Hänen kuuluisin teoksensa on ”A Theory Of Justice” (Oikeudenmukaisuusteoria), jossa hän esitti uuden teorian oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle.

Rawls keskittyi filosofiassaan pohtimaan sitä millainen yhteiskunnan tulisi olla, jotta se olisi oikeudenmukainen. Rawls esittää monia periaatteita, joita noudattamalla oikeudenmukaisen (oikeudenmukaisemman) yhteiskunnan kehittäminen on teoriassa mahdollista. Jokaiselle on taattava yhtäläiset poliittiset- ja kansalaisoikeudet. Kaikki päätökset on tehtävä niin, että ne hyödyttävät eniten kaikista huonoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Rawls halusi selvittää millaiset oikeudenmukaisuusperiaatteet olisivat sellaisia, jotka kaikki voisivat hyväksyä. Rawlsi ehdottaa seuraavanlaista ajatuskoetta. Ajatellaan, että meidät asetetaan tietämättömyyden verhon (Veil of ignorance) taakse. Emme tiedä omaa asemaamme yhteiskunnassa, omaa yhteiskuntaluokkaamme, sukupuoltamme tai muita tekijöitä, jotka voisivat vaikuttaa oikeudenmukaisuusperiaatteiden valintaan. Kukaan ei tällaisessa tilanteessa haluaisi joutua huonoimpaan asemaan, joten kaikkien kannalta on kannattavaa pyrkiä rakentamaan sellainen yhteiskuntaa, jossa huono-osaiset ovat hyvässä asemassa.

Rawls käsittelee myös moraalisten arvostelmien oikeuttamista. Miten voimme tehdä moraalisia arvostelmia? Rawls kehitti tämän ongelman ratkaisemiseksi reflektiivisen tasapainoteorian. Tässä tasapainotilanteessa yleiset periaatteemme ja konkreettiset moraaliset arvostelmat tasapainotetaan toistensa avulla. Teoriaa voi olla hankala ymmärtää filosofiaan paneutumattoman, mutta oleellista on, että yleiset periaatteet (kuten tappaminen on väärin, orjuus on väärin) ja konkreettiset moraaliset arvostelmat joita teemme, eivät ole ristiriidassa, päinvastoin ne voivat vaikuttaa toisiinsa ja täten tulla tasapainotilaan.

Rawlsin teoria on vastausyritys kysymykseen: Miten Yhteiskunta voi kohdella meitä kaikkia vapaina ja tasa-arvoisina olentoina kunnioittaen samalla keskinäisiä erojamme? Rawlsin teoriaa on arvosteltu muun muassa feministisestä näkökulmasta käsin.